europarcels.eu

Najtańsze przesyłki kurierskie na terenie całej Europy.

Regulamin

Rozdział 1. Terminologia

 1. Europarcels.eu – serwis internetowy, którego właścicielem jest firma Europarcels.
 2. Zleceniodawca – osoba fizyczna lub prawna, która za pośrednictwem serwisu europarcels.eu składa zamówienie na przewóz przesyłki u naszych partnerów.
 3. Partner serwisu, firma kurierska lub spedycyjna świadcząca usługę transportową przesyłek/palet, zwana w dalszej części przewoźnikiem.
 4. Przesyłka – oznacza jedną lub więcej paczek, nadanych w tym samym czasie od jednego nadawcy do jednego odbiorcy.
 5. List przewozowy – wypisany lub wydrukowany dokument na którego podstawie firma kurierska (Przewoźnik) wykonuje usługę dla Zleceniodawcy.

Rozdział 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez firmę Europarcels działającej pod adresem strony www.europarcels.eu zwanego dalej Operatorem.
 2. europarcels.eu nie jest firmą kurierską i nie realizuje usług transportowych. Usługi transportowe realizują wybrane firmy kurierskie (m.in. DPD, Raben), będące partnerami serwisu. Wybrana przez Zleceniodawcę firma kurierska przejmuje pełną odpowiedzialność za przesyłkę.
 3. Z serwisu mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 4. europarcels.eu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Przewoźnika, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.
 5. Nadawanie przesyłek oraz ich doręczanie odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 6. Podawane czasy transportu są czasami planowanymi, nie gwarantowanymi.
 7. Zamawiając przesyłkę za pośrednictwem serwisu europarcels.eu Zleceniodawca akceptuje regulamin Serwisu oraz regulamin wybranego Przewoźnika. Jeśli Zleceniodawca odmawia akceptacji któregokolwiek z regulaminów, powinien odstąpić od zakupienia usługi.

Rozdział 3. Zamówienie przesyłki

 1. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza nowe zamówienie na stronie europarcels.eu, telefonicznie, bądź mailowo.
 2. Płatność za przesyłkę powinna zostać uregulowana przelewem lub za pośrednictwem paypala najpóźniej w dniu nadania przesyłki. Dane do przelewu można odnaleźć na naszej stronie w zakładce informacje o firmie. Dane te zostaną również wysłane na maila Zleceniodawcy.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące terminu nadania przesyłki, zmiany danych adresowych czy telefonu muszą być zgłaszane za pośrednictwem maila.
 4. Europarcels.eu ma prawo do odrzucenia wniosku o wykonanie usługi bez podania przyczyny.

Rozdział 4. Przesyłka

 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym informowania o zawartości, wymiarach i wadze przesyłki, a także do starannego zapakowania przesyłki, uniemożliwiającego zniszczenie jej zawartości oraz innych przesyłek przewożonych przez kuriera.
 2. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za podanie rzeczywistej wagi oraz wymiarów przesyłki. W przypadku stwierdzenia przekroczenia deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki, zostanie naliczona dodatkowa opłata wynikającą z różnicy pomiędzy opłatą naliczoną za przesyłkę a opłatą należną po zweryfikowaniu wagi lub wymiarów.
 3. Wytyczne dotyczące prawidłowego pakowania przesyłek zamieszczone są na stronie www.europarcels.eu. Nie dostosowanie się do instrukcji pakowania może skutkować utratą prawa do roszczeń o odszkodowanie.
 4. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących przesyłki lub zapakowanie jej bez zachowania wytycznych zwalnia europarcels.eu i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki.
 5. Przesyłka może zostać zatrzymana do czasu uregulowania wszelkich należności. Europarcels może dochodzić należnych dopłat do 30 od daty dostarczenia przesyłki.
 6. Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania się do listy przedmiotów zabronionych do przesyłania przez wybranego Przewoźnika, do zasad pakowania paczek wymaganych przez serwis europarcels.eu oraz przez regulamin Przewoźnika.
 7. Lista towarów zabronionych znajduję się w regulaminie DPD na stronie: https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/87a4123745b953329ea52a2e77ab1d20.pdf

Rozdział 5. Czas Transportu

 1. Dzień odbioru przesyłki oraz czas doręczenia jest terminem planowanym, nie gwarantowanym. 95 % paczek jest odbieranych w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nasz serwis telefonicznie bądź mailowo. Zostanie wówczas wyznaczony najbliższy termin odbioru przesyłki dogodny dla Zleceniodawcy. Brak odbioru paczki w wyznaczonym terminie nie może być podstawą do roszczeń reklamacyjnych.

Rozdział 6. Dane adresowe

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest do podania poprawnych danych adresowych odbiorcy oraz nadawcy. W przypadku podania niewłaściwych danych europarcels.eu oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi.
 2. Numery telefonów podawane do zlecenia muszą być telefonami z danego kraju, co oznacza np. w przypadku nadania z Hiszpanii, Zleceniodawca jest zobowiązany do podania hiszpańskiego numeru telefonu.

Rozdział 7. Odpowiedzialność Operatora i postępowanie reklamacyjne

 1. Europarcels.eu jest odpowiedzialny za poprawne przesłanie zamówienia Zleceniodawcy do wybranego przez niego Przewoźnika. Za wszelkie roszczenia dotyczące zniszczeń, utraty oraz niewłaściwego wykonania usługi transportowej oraz wypłaty odszkodowań odpowiada Przewoźnik.
 2. Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z reklamacją wobec Przewoźnika jest Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca przesyłki. O zwrot opłaty za zlecenie może wystąpić Zleceniodawca. Zwrot opłaty za zlecenie następuje na podstawie przyznanego przez Przewoźnika odszkodowania.
 3. Procedura reklamacyjna każdego Przewoźnika jest określona w jego Regulaminie.
 4. Europarcels.eu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Przewoźnika, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Zleceniodawcy jak i osób trzecich.

Rozdział 8. Ochrona danych osobowych

 1. Europarcels.eu chroni dane osobowe Zleceniodawcy. Dane te mogą być wykorzystywane przez Serwis i podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych na mocy ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.
 2. W momencie składania zamówienia Zleceniodawca zaznacza zgodę na przetwarzanie swoich danych przez europarcels oraz przekazanie ich Przewoźnikowi i innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi. W przypadku niezaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Zleceniodawca nie będzie miał możliwości na złożenie zamówienia na przewóz przesyłki.